Barnens Rätt i Samhället - BRIS

BRIS ska bistå utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlätta för denna grupp att föra en dialog med vuxna. BRIS framhåller ett barnperspektiv och ser barn och unga som sina uppdragsgivare – det är utifrån deras behov verksamheten planeras.

Familjehemsbanken

Familjehemsbanken är en viktigt mötesplats på nätet, där personer/familjer och personal inom t.ex. socialtjänst och olika företag inom familjevården, kan mötas på ett enkelt och snabbt sätt.

Familjevårdens centralorganisation - FaCO

FaCO är en ideell organisation som vänder sig till familjehem. Målsättning är att genom olika insatser medverka till att utveckla och förbättra all form av familjehemsverksamhet så att våra barn och ungdomar ska få en så bra vård och omsorg som möjligt.

Forum för familjevård

Forum för familjevård är en samarbetsorganisation vars syfte är att kunna lyfta fram familjevårdens frågor så att placerade barn, unga, vuxna och deras nätverk kan vara trygga med att den vård de erbjuds håller en hög kvalitet och har en hög säkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg - IVO

IVO:s främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade.

Migrationsverket - Om ensamkommande barn och ungdomar

Migrationsverket är den myndighet i Sverige som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - RFS

RFS består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter.

Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård - RFF

RFF är en sammanslutning av familjehemsvårdsenheter samt olika organisationer eller intressenter inom familjehemsvården. Dess verksamhet bygger på familjevårdsutredningens grundtankar.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utgångspunkt för Socialstyrelsens arbete är att alla ska ha tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor.

Soctanter på nätet

Soctanter på nätet är Sveriges första socialrådgivning på internet.