Vad är ett familjehem?

Ett hem som stadigvarande tar emot barn, ungdomar och vuxna för vård, fostran och omvårdnad. Familjehemmet ansvarar därmed för den nya familjemedlemmens vård under boendetiden. Fosterhem är ett tidigare namn för familjehem.

Vad är ett jourhem?

Är detsamma som ett familjehem med skillnaden att barn/ungdomar/vuxna stannar i hemmet under en kortare period. Normalt stannar det tills man funnit ett godkänt familjehem. Ett barn bor ofta i ett jourhem under den period som socialtjänsten utreder barnets behov.

Vad är ett stödboende?

Ett stödboende är ett eget boende/lägenhet med en mindre närvaro och kontakt med personal för barn och unga i åldern 16-20 år. Barn i åldern 16-17 år får endast tas emot i ett stödboende vid särskilda fall. Särskilda fall är att barnet bedöms vara moget, förberett och själv vill bo i ett eget boende/lägenhet.

Varför behövs familjehem?

I Sverige behövs det ständigt nya familjehem. Det beror på att barn/ungdomar/vuxna kommer från svåra förhållanden och en otrygg miljö. Att föräldrarna är sjuka, att familjen har relationsproblem, missbruk av olika slag eller andra svårigheter. Det kan också vara ensamkommande barn som kommer till Sverige och söker asyl.

Vem kan bli familjehem?

Ingen speciell utbildning krävs för att bli familjehem utöver ett stort hjärta. Ni kan vara gift eller sambo, vara ensamstående, med eller utan barn, bo på landet, i lägenhet eller hus. Det är viktigt att ni har en trygg och stabil livssituation. Ni måste samtidigt ha tid, ork och lust att ta emot en ny familjemedlem.

Hur blir man familjehem?

Ni anmäler ert intresse via fliken ”Intresseanmälan” på Kronans Familjehem AB eller via "telefon". Därefter börjar en familjehemsutredning som omfattar hembesök, intervju och kontroll i olika offentliga register. Läs mer om vår "arbetsmodell" och hur man uppnår målet med att bli ett godkänt familjehem.

Att bli familjehem?

Att bli ett familjehem kan i början vara en stor utmaning för hela familjen. Samtidigt som det kan vara en utmaning är det en givande erfarenhet som kan bidra till att man växer som familj och utvecklas tillsammans. Det är en givande situation som kan bidra med livskvalité. Det är av stor vikt att alla familjemedlemmar har deltagit i beslutet om att bli ett familjehem så att den nya familjemedlemmen som tas emot känner sig välkommet. Att bli familjehem handlar om att ge den nya medlemmen som placeras hos er en vardag med trygghet, stöttning och kärlek.

Har familjehem rätt till ekonomisk ersättning?

Familjehem har rätt till ekonomisk ersättning från Kronans Familjehem AB. Varje månad utbetalas ett arvode samt en omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med uppdraget. Arvodet är en kompensation för tiden/arbetsuppgifterna som läggs ner på den nya medlemmen och omkostnadsersättningen ska täcka individens merkostnader, t.ex. mat, kläder, hobby. Den ekonomiska ersättningen är förhandlingsbart och bestäms utifrån uppdragets omfattning och oftast barnets ålder.

Hur lång tid tar det att bli ett godkänt familjehem?

Tiden varierar mellan 1-3 månader. Processen beror på dokumenten (registerutdrag), tiden för utredning och matchningen av ett passande barn.

Hur lång tid bor ett barn i ett familjehem?

I socialtjänstlagen står det att målet med familjehemsplaceringar är att barnet ska förenas med sina föräldrar. Ett barn kan bo i ett familjehem under en kortare eller längre period beroende på omständigheterna hos föräldrarna. Ensamkommande flyktingbarn utan föräldrar i landet bor kvar tills de är myndiga eller självständiga för att flytta till en egen bostad.

Är det möjligt att ha ett vanligt arbete som familjehemsförälder?

I normala fall kan man arbeta heltid och vara familjehemsförälder. Med vissa placeringar kan det finnas ett behov av att en vuxen person befinner sig hemma på del- eller heltid. Detta klarläggs under utredningen.

Hur får vi stöd som nya familjehemsföräldrar?

Kronans Familjehem ska ge handledning och stöd när ni behöver det. Vi hjälper familjehem att ta kontakt med myndigheter, skolinskrivning, ersättning, aktiviteter för barnet mm. Våra familjehemskonsulenter finns tillgängliga under veckans alla dagar för att bistå våra familjehem. Ett nytt familjehem ska inte behöva känna sig utelämnade.

Vad är en familjehemskonsulent?

En familjehemskonsulents främsta uppgift är att ge handledning, stöd och avlasta familjehemmen i deras uppdrag. En konsulent har ständigt jour och ska ge råd och handledning vid behov. I familjehemskonsulentens arbetsuppgifter ingår även att ha kontakt med kommunens handläggare, ta emot förfrågningar och följa upp dem olika uppdragen inom företaget. En konsulent är även med och bemannar och analyserar nya familjehem.

Varför behöver man utreda ett familjehem?

En utredning ska tydliggöra föräldrarnas förmåga och klargöra miljön i hemmet. Det är en försäkran för placerade barn/ungdomar/vuxna. Individen kommer från svåra förhållanden och är i behov av en trygg miljö. Efter djupintervjun blir det lättare att matcha familjen med exempelvis ett passande barn. Målet med utredningen är att stärka kvaliteten och rättssäkerheten.

Vi ångrar oss att bli familjehem?

Ni kan när som helst under rekryterings- och utredningsprocessen välja att avsluta att bli ett familjehem.

Har du fler frågor?

Välkommen att kontakta oss. Vi hjälper er och erbjuder kostnadsfri konsultation.