Kronans Familjehem AB är ett företag som bedriver konsulentstödd familjehemsplacering. Kronans familjehem erbjuder jour – och familjehem för barn och unga. Verksamheten tar emot både pojkar och flickor från åldrarna 0-21 år samt vuxna/familjer med barn. Vi har även jour och familjehem för ensamkommande barn. Verksamheten erbjuder dessutom avlastningsboende, stödboenden för vuxna eller familjer med egna barn. Vår målsättning är att hjälpa barn/ungdomar/vuxna i behov av trygghet på grund av svåra omständigheter och erbjuda ett stabilt boende med trygghet och god omsorg. Kronans familjehem arbetar enligt mål och intentioner i socialtjänstlagen, FN:s barnkonvention och föreskrifter samt allmänna råd från socialstyrelsen.

 

Vi arbetar med konsulentstödd familjehemsverksamhet vilket innebär att vi rekryterar, utreder, stödjer och handleder olika typer av familjehem. Genom noggrann matchning av behov och tillgängliga familjehem ökar sannolikheten för en lyckad placering. Våra konsulentstödda familjehem har kunskap och resurser att ta emot barn och ungdomar med olika behov. Vi har familjehem med både svensk och utländsk härkomst. Vi strävar efter att anpassa vården utifrån behoven, ingen människa är den andra lik. Eftersom behoven varierar är det viktigt att möta alla där de befinner sig. Vi ser individens resurser och behov för att anpassa vården så att det främjar målet att stärka barnet/ungdomens självständighet och identitet. Vi har alltid barnets behov i centrum i enlighet med uppdraget. Våra familjehem står för värme och trygghet och förutsägbarhet. Respekt och tillit är viktiga hörnstenar i vårt arbete.

 

Familjehemskonsulenterna handleder, stöttar och avlastar familjehemmen i deras uppdrag. Familjehemskonsulenterna har ständigt jour och kan ge råd och handledning vid behov. Kronans familjehem utreder familjehemmen genom djupintervjuer med betoning på anknytnings, mentaliserings- och affektteori. Inför utredningen används socialstyrelsens bedömningsinstrument samt inventering och kontroll av nödvändiga register som polisens misstanke- och belastningsregister, socialtjänstregistret och dessutom kräver vi ett skuldfrihetsintyg från kronofogden.

 

Långsiktigt ska Kronans Familjehem sträva efter ett högt kundvärde genom att erbjuda kunderna god service och se till att barn/ungdom/vuxna ska få en god boendeform. Vi är lyhörda mot våra kunder och strävar efter att möta deras behov. Familjehemsverksamheten arbetar på uppdrag av socialtjänsten och enligt uppgjord genomförandeplan i enlighet med socialtjänstens vårdplan. Kronans familjehem utgår alltid från barnens behov. I syfte att erbjuda våra klienter bästa möjliga insatser strävar vi efter att utveckla goda relationer med våra uppdragsgivare där vi för en kontinuerlig dialog kring uppdraget. Vi informerar uppdragsgivaren om processen skriftligt, detta för att uppdragsgivaren ska kunna följa utvecklingen i en placering/insats. Kronans familjehem strävar efter att parterna initialt stämmer av sin respektive syn på målen med insatsen och hur vi gemensamt ska nå dem. Familjerna erbjuds dygnet runt jour, handledning och stöd sker löpande, uppföljning av placering sker kontinuerligt, kontaktperson mot familjen utses.

 

Kronans Familjehem har sitt huvudkontor i Växjö och har konsulenter utspridda i Kronobergs-, Västra Götalands- och Skåne län. Verksamheten har ett antal utredda familjehem/jourhem. Våra familjer har erfarenhet av placeringar samt bred kulturkompetens. Flerspråkiga familjehem finns att tillgå, vanligt förekommande språk som svenska, engelska, dari, tigrinja, arabiska, somaliska.

 

Vi som arbetar på Kronans Familjehem är socionomer och beteendevetare examinerade från Linneuniversitetet i Växjö och Kalmar, Jönköpings universitet och Malmö högskola. Vi har många års erfarenhet inom socialt arbete från Socialtjänsten samt Migrationsverket